Øvelse 10: Redningstaktik, airbags - Vedligeholdelseskursus i førstehjælp

Mål 1:
Brandmanden skal
 - have kendskab til airbaggens funktion og virkemåde
 - have forståelse for afmærkning på et køretøj, der har airbags
 - kunne redegøre for sikkerhedsreglerne ved uudløste airbags
 - kunne redegøre for redningsarbejdet ved såvel udløste som uudløste airbags
 - have forståelse for sikkerhedsreglerne og anvendelsesmulighederne for det almindeligst forekommende frigørelsesværktøj.

Indhold 1: 
Airbags:
 - Opbygning og virkemåde
 - Mærkning
 - Udløste og uudløste
 - Redningsarbejdet
 - Sikkerhed ved anvendelse af frigørelsesværktøj

Mål 2:
Brandmanden skal
 - kunne redegøre for og anvende førstehjælpens fire hovedpunkter
 - kunne give trinvis førstehjælp til bevidstløse uden vejrtrækning
 - være orienteret om eventuelle ændringer og fornyelser på det førstehjælpsmæssige område

Indhold 2:
Førstehjælpens fire hovedpunkter:
 - Stands ulykken
 - Giv livreddende førstehjælp
 - Tilkald den nødvendige hjælp
 - Giv almindelig førstehjælp
 Trinvis førstehjælp til bevidstløse med og uden vejrtrækning

FBUDD lektion 32. Jævnfør plan for "Vedligeholdelseskursus i førstehjælp".

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.