Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i funktionsområde BRAND i 2004

For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner for øvelserne fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5, hvor uddannelsens mål og indhold er beskrevet. Faginstruktøren planlægger uddannelsen ud fra fagplanerne og de lokale forhold og sørger for gennemførelse af øvelserne.

Øvelse nr.   1: Beredskabsloven. Mindre slukningsmidler.
Øvelse nr.   2: Forbrændingsteori. Vandforsyning.
Øvelse nr.   3: Indsatsledelse ved terror.
Øvelse nr.   4: Redningstaktik - airbags, Tovværkslære.
Øvelse nr.   5: Røgdykkerteknik og -taktik, åndedrættet og åndedrætsgifte.
Øvelse nr.   6: Pumpelære, Bygningskonstruktioners forhold under brand.
Øvelse nr.   7: Lokalt tilrettelagt øvelse.
Øvelse nr.   8: Vedligeholdelseskursus i førstehjælp.
Øvelse nr.   9: Tilvænningsøvelse/varmeprøve, Røgdykkerøvelse/eftersøgning.
Øvelse nr. 10: Brandhusøvelse IV.
Øvelse nr. 11: Stigeøvelse, Springpude og -tæppe. Arbejdsteknik.
Øvelse nr. 12: Trin I og II materiel, Brande i transportmidler.

Hver øvelse er beregnet til at skulle vare 2 timer, og øvelserne skal fordeles jævnt over hele året.

Se øvelserne nedenfor

 

Ad. 1: Beredskabsloven. Mindre slukningsmidler. FBUDD lektion 2 og 6.

Mål-1: Brandmanden skal have kendskab til det kommunale redningsberedskabs organisation, materiel, dimensionering og personellets uddannelse.

Indhold-1: - Organisation - Opgaver - Dimensionering - Materiel - Uddannelse

Mål-2: Brandmanden skal kunne: - anvende vandslukker og hånd/spandesprøjte mod træbål og mod væskebrand - anvende brandtæppe mod væskebrand i beholder - anvende branddasker ved brand i løs halm - slukke en friturebrand i gryde ved hjælp af grydelåg - anvende CO2- og pulverslukker

Brandmanden skal endvidere have forståelse for, hvornår det kan være farligt at anvende vand som slukningsmiddel ved brand i væsker.

Indhold-2: Betjening af håndildslukkere: - CO2-slukker - Pulverslukker - Vandslukker - Hånd/spandesprøjte - Brandtæppe - Branddasker

Ad. 2: Forbrændingsteori. Vandforsyning. FBUDD lektion 3 og 16.

Mål-1: Brandmanden skal have forståelse for: - varmens påvirkning af forskellige stoffer og varmens forplantning - brandfarlige væskers flammepunkt og klasseinddeling

Indhold-1: - Flammepunkt - Varme og varmens forplantning

Mål-2: Brandmanden skal have kendskab til: - vandforsyning til brandslukning - have forståelse for regler for opstilling, funktion og afmærkning af brandhaner

Indhold-2: Vandforsyning og brandhaner: - Konstruktion - Betjening - Placering - Afstande m.v.

Ad. 3: Indsatsledelse. FBUDD 18 samt Indsatsleder, efteruddannelse - Terror og farlige stoffer.

Mål-1: Brandmanden skal have kendskab til - indsatslederens ansvar og opgaver under terror - holdlederens ansvar og opgaver under terror. - særlige forhold - situationsbedømmelse og førsteindsats - befalingsudgivelse og -modtagelse

Indhold-1: Indsatsledelse: - Indsatslederens ansvar og opgaver - Holdlederens opgaver og ansvar - Indsatstaktik - Befalingsudgivelse og -modtagelse

Ad. 4: Redningstaktik - airbags, Tovværkslære. FBUDD lektion 32 og 31.

Mål-1: Brandmanden skal: - have kendskab til airbaggens funktion og virkemåde - have forståelse for afmærkning på et køretøj, der har airbags - kunne redegøre for sikkerhedsreglerne ved ikke udløste airbags - kunne redegøre for redningsarbejdet ved såvel udløste som ikke udløste airbags - have forståelse for sikkerhedsreglerne og anvendelsesmulighederne for det almindeligst forekommende frigørelsesværktøj

Indhold-1: Airbags: - Opbygning og virkemåde - Afmærkning - Udløste og ikke udløste - Redningsarbejdet - Sikkerhed ved anvendelse af frigørelsesværktøj

Mål-2: Brandmanden skal have kendskab til forskellige tovværkstyper samt kunne anvende knob og stik i almindeligt brandmandsarbejde.

Indhold-2: - Dimensioner - Brudstyrke - Vedligeholdelse og opbevaring - Dobbelt halvstik - Råbåndsknob - Flagknob - Pælestik - Mulestik

Ad. 5: Røgdykkerteknik og -taktik. Åndedrætsgifte. FBUDD lektion 23 og 22.

Mål-1: Brandmanden skal have forståelse for: - slukningsprincipperne på et brandsted - de grundliggende regler for røgdykkerarbejde

Indhold-1: - Indtrængning på brandstedet - Slukning på brandstedet - Grundliggende regler for røgdykkerarbejde

Mål-2: Brandmanden skal have kendskab til - almindeligt forekommende giftige luftarter på et brandsted - symptomer og førstehjælp ved forgiftning med disse luftarter.

Indhold-2: Åndedrætsgifte: - Åndedrætsgifte ved brand - Kultveilte - CO2 - Kulilte - CO

Ad. 6: Pumpelære. Bygningskonstruktioners forhold under brand. FBUDD lektion 17 og 10.

Mål-1: Brandmanden skal have forståelse for: - centrifugalpumpens opbygning og virkemåde - begreberne højtryk/lavtryk - flertrinspumpens virkemåde - pumpens ydeevne og karakteristik

Brandmanden skal endvidere kunne: - betjene pumpen ved lukket seriepumpning

Indhold-1: Centrifugalpumpen: - opbygning - virkemåde - flertrinspumpen - ydeevne og karakteristik - driftsforhold - Påhængsbære- og automobilsprøjte - Seriepumpning - Brug af instrumenter

I forbindelse med øvelsen øves flag- og råbåndsknob.

Mål-2: Brandmanden skal have forståelse for: - den brandtekniske klassifikation - hvordan mursten, beton, letbeton, træ, stål og plast påvirkes under en brand - tegn på sammenstyrtningsfare

Ad. 7: Lokalt tilrettelagt øvelse.

Øvelsen fastlægges og gennemføres efter den uddannelsesansvarliges bestemmelse.

Det anbefales at gennemføre denne øvelse sammen med et redningsberedskab fra nabokommunen eller Beredskabskorpset.

Ad. 8: Vedligeholdelseskursus i førstehjælp. Jævnfør plan for "Vedligeholdelseskursus i førstehjælp".

Mål: Brandmanden skal alene og sammen med anden førstehjælper kunne - give trinvis førstehjælp til bevidstløse uden vejrtrækning - løse situationsøvelser ved anvendelse af førstehjælpens fire hovedpunkter - løse situationsøvelser ved at give trinvis førstehjælp til henholdsvis figuranter og fantomdukke

Indhold: - Trinvis førstehjælp til bevidstløse uden vejrtrækning - Praktiske øvelser i trinvis førstehjælp - Situationsøvelser - Orientering om eventuelle ændringer og fornyelser på det førstehjælpsmæssige område - Gennemgang af emner efter kursisternes ønsker

Ad. 9: Tilvænningsøvelse/varmeprøve. Røgdykkerøvelse/eftersøgning. FBUDD lektion 25 og 33.

Mål-1: Brandmanden skal kunne klargøre og anvende trykluftapparat samt anvende den indlærte røgdykkerteknik ved nedennævnte øvelser: - røgdykkerbane - varmeprøve

Indhold-1: - Klargøring af trykluftapparater - Kontrol af påklædning - Påtagning af apparat - Røgdykkerbane - Arbejde i mørke - Flaskeskift - Varmeprøve - Udregning af luftforbrug

Mål-2: Brandmanden skal kunne anvende skydestige ved iagttagelse af gældende sikkerhedsregler. Brandmanden skal endvidere have forståelse for anvendelse af springtæppe og springpude.

Indhold-2: - Håndstiger - Springtæppe - Springpude

Varmeprøven må kun gennemføres med brandmandskab, der har gennemført "Funktionsuddannelse, BRAND", (tidligere benævnt "Brandmandskursus"), eller på anden måde er uddannede som røgdykkere.

Brandmandskab, der alene har "Grunduddannelse, BRAND", skal deltage i anden praktisk øvelse, der svarer til deres uddannelsestrin.

Ad. 10: Brandhusøvelse IV. FBUDD lektion 30.

Mål: Brandmanden skal sammen med en makker kunne - gennemføre slukningsarbejde i samarbejde med andre slukningshold - iagttage forholdsregler overfor særlige farer på brandstedet - ventilere bygningen - gennemføre en slukning af flere mindre brande i stueetagen

Indhold: - Klargøring - Oplæg - Øvelse - Evaluering - Pakning

Ad. 11: Stigeøvelse, personredning. Springpuder og -tæpper. Arbejdsteknik. FBUDD lektion 34, 33 og 7.

Mål-1: Brandmanden skal kunne - rejse skydestige under anvendelse af gældende sikkerhedsregler - foretage redning af person ved bevidsthed fra etagebyggeri ad skydestige

Indhold-1: Stigeøvelse med skydestige

I forbindelse med øvelsen øves dobbelt halvstik og pælestik

Mål-2: Brandmanden skal forståelse for anvendelse af springtæppe og springpude.

Indhold-2: - Håndstiger - Springtæppe - Springpude

Mål-3: Brandmanden skal have forståelse for: - hvilke teoretiske principper løfte og bæreteknikken bygger på - hvordan rygskader kan forebygges gennem træning af lænderyggens stabiliserende muskler - betydningen af praktiske øvelser i arbejdsteknik samt rygtræningsøvelser

Indhold-3: Løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik

Ad. 12: Trin 1 og trin 2 materiel. Brande i transportmidler. FBUDD lektion 13 og 40.

Mål-1: Brandmanden skal sammen med en makker - kunne foretage slukning med tågerør af en ca. 14 m2 brændende væskeoverflade - kunne demonstrere slukning med skum af en brand i tankvogn med en tank af letmetal

Indhold-1: Slukning med vand - Svanehals Slukning af brand i tankvogn - Skum

Mål-2: Brandmanden skal have forståelse for - de 4 hyppiste årsager til bilbrand - hvilke hensyn, der skal tages ved slukning af de forskellige typer af - bilbrande - de vigtigste faktorer, der komplicerer arbejdet ved en skibsbrand - hvilke af de to typer indsats mod fly, der normalt klares af - redningsberedskabet - indsatsforløbet, hvor der ved flystyrt eller nødlanding uden for lufthavns- - området opstår brand.

Indhold-2: Særlige forhold ved brande i: - Motorkøretøjer - Skibe - Luftfartøjer