Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i funktionsområde INDSATS i 2005

For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af "Funktionsuddannelse, INDSATS". Fagplaner for øvelserne fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5b, hvor uddannelsens mål og indhold er beskrevet. Faginstruktøren planlægger uddannelsen ud fra fagplanerne og de lokale forhold og sørger for gennemførelse af øvelserne.

Øvelse nr.   1: Øvrige beredskaber, VTPL, Følgeskadebekæmpelse
Øvelse nr.   2: Indsatstaktik ved redningsindsatser.
Øvelse nr.   3: Transportmidlers opbygning.
Øvelse nr.   4: Røgdykkerøvelse VII.
Øvelse nr.   5: Bårehold.
Øvelse nr.   6: Frigørelsesværktøj. (Dette udstyr har vi ikke i UFB og denne øvelse ændres derfor)
Øvelse nr.   7: Lokalt tilrettelagt øvelse.
Øvelse nr.   8: Vedligeholdelseskursus i "Håndtering af tilskadekomne".
Øvelse nr.   9: Brandhusøvelse med overtryksventilation
Øvelse nr. 10: Fastklemte og indespærrede i transportmidler.
Øvelse nr. 11: Automobilsprøjtens aggregater.
Øvelse nr. 12: Anvende skumrør, Kroppens varmeregulering og væskebehov.

Hver øvelse er beregnet til at skulle vare 2 timer, og øvelserne skal fordeles jævnt over hele året.

Kommentar/forslag: Jan-Erik har tilbudt at I gerne må kontakte ham, for at snakke om hvad der ligger i lektionerne og få lidt inspiration til hvordan øvelsen kunne laves - kontakt ham, hvis du har brug for det!

Se øvelserne nedenfor

Ad. 1: Øvrige beredskaber; VTPL, Følgeskadebekæmpelse. FBUDD lektion 4 og 42.

Mål-1: Brandmanden skal have kendskab til:
 - Oprettelse af og arbejdet på en venteplads
 - Øvrige beredskaber herunder ambulancetjenesten
 - Search and rescue (SAR) beredskab, havmiljøberedskabet og politiet.

Indhold-1:
 - Oprettelse, indretning og arbejdet på ventepladsen
 - Ambulanceberedskabet - Politiets virke i redningsberedskabsmæssig henseende
 - Havmiljøberedskabet
 - Eftersøgnings- og redningstjenesten til søs

Mål-2: Brandmanden skal have kendskab til:
 - Følgeskadens kemi
 - Formålet med følgeskadebekæmpelse
 - Følgeskadebekæmpelsens (F) tre trin
 - Følgeskadebekæmpelsesudstyr

Indhold-2:
 - Følgeskadens kemi
 - Følgeskadebekæmpelse generelt
 - Følgeskadebekæmpelse ved brand.
 - Følgeskadebekæmpelse i forbindelse med andre uheld end brand
 - Følgeskadebekæmpelsens (F) tre trin
 - Følgeskadebekæmpelsesudstyr

Gennemgang af formål med og hovedtrækkene i følgeskadebekæmpelsen. Herunder den skadebegrænsende effekt.

Ad. 2: Indsatstaktik ved redningsindsatser. FBUDD lektion 8.

Mål-1: Brandmanden skal have kendskab til:
 - de taktiske retningslinier, der er gældende for indsættelse af redningshold ved skader af større omfang

Indhold-1:
 - Teknisk og koordinerende ledelse
 - Inddeling af skadestedet i områder
 - Andre forventelige styrker på skadestedet
 - Redningsarbejdet og de fem stadier
 - Redningshold og bårehold

Kommentar/forslag (JER): Tag udgangspunkt i en lokal risiko - f.eks. større trafikuheld, togulykke, virksomhed med mange tilskadekommende, ... ...hvad I kan forestille jer, kan ske i lokalområdet. Lav øvelsen så den ligner så meget som muligt!

Ad. 3: Transportmidlers opbygning. FBUDD lektion 18.

Mål-1: Brandmanden skal have kendskab til
 - Biler, busser og lastvogne opbygning, herunder aktive og passive beskyttelsesforanstaltninger
 - Tog og flys opbygning

Indhold-1: Indsatsledelse:
 - Transportmidlers opbygning
 - Aktive og passive beskyttelsesforanstaltninger
 - Airbag
 - Selestrammere
 - Navnelære på bildele osv.
 - Kørestrøm
 - Særlige forhold ved ulykker med særlige transportmidler.

Kommentar/forslag (JER): Specielt busser og lastbiler kunne det være interessant at gå igennem - hvis man kunne skaffe én! Der er mange, der ikke kender til specielle forhold i en bus - og hvor er det nu man fjerner strømmen?

Ad. 4: Røgdykkerøvelse VII. FBUDD lektion 38.

Mål-1: Brandmanden skal kunne anvende strålerøret i følgende situationer:
 - i forbindelse med temperaturkontrol
 - køling af røggasser
 - pensling

Indhold-1: Repetition og træning af:
 - temperatur-kontrol
 - Pensling/røggaskøling
 - undertryks-slukning

Gennemgang af sikkerhedsbestemmelser. Gennemførelse af kold øvelse samt gennemførelse af varm øvelse, herunder også demonstration af indirekte slukning.

Ad. 5: Bårehold. FBUDD lektion 50.

Mål-1: Brandmanden skal sammen med makker kunne virke som bårehold, herunder:
 - kunne vurdere om en tilskadekommen er frit tilgængelig eller fastklemt.
 - kunne give livreddende førstehjælp til den tilskadekomne.
 - kunne optage en tilskadekommen, der ligger på såvel ryggen som på maven, på båre på en måde, så der ikke tilføres yderligere skade, og at den tilskadekomne så vidt muligt
 - hvis det er påkrævet
 - stabiliseres/fikseres før den tilskadekomne flyttes
 - kunne foretage indpakning af den tilskadekomne i tæpper eller andet varmeisolerende materiale.
 - kunne transportsikre den tilskadekomne på båren vha. redningsliner eller andet udstyr
 - kunne bære båre over såvel jævnt som ujævnt terræn herunder op og ned af trapper
 - kunne samarbejde med andre bårehold om fremføring af båre under vanskelige forhold.

Indhold-1:
 - Tilgængelighedsprincippet
 - Livreddende førstehjælp
 - Optagelse på båre
 - Indpakning af patient
 - Fastsurring på båre
 - Båretransport
 - Båretransport over ujævnt terræn

Ad. 6: Frigørelsesværktøj. FBUDD lektion 19. (Ændres hos UFB, da vi ikke har udstyret)

Mål-1: Brandmanden skal kunne:
 - anvende frigørelsesværktøj
 - lave simpel fejlsøgning
 - klargøring og vedligeholdelse af værktøjet

Indhold-1:
 - betjening af værktøjer
 - sikkerhedsregler
 - personligt beskyttelsesudstyr
 - oprette depoter
 - stabilisere
 - fjerne ruder
 - klippe stolper
 - åbne døre
 - skabe plads
 - endelig frigørelse
 - hurtig frigørelse

I forbindelse med øvelsen øves flag- og råbåndsknob.

Ad. 7: Lokalt tilrettelagt øvelse.

Øvelsen fastlægges og gennemføres efter den uddannelsesansvarliges bestemmelse.

Det anbefales at gennemføre denne øvelse sammen med et redningsberedskab fra nabokommunen eller Beredskabskorpset.

Ad. 8: Vedligeholdelseskursus i Håndtering af tilskadekomne. Jævnfør plan for "Håndtering af tilskadekomne" lektion 7.

Mål-1: Brandmanden skal alene og sammen med anden kunne - med baggrund i ulykkessituationen og den tilskadekomnes tilstand - kunne yde situationsbestemt og målrettet førstehjælp til tilskadekomne med akut opståede skader på bevægeapparatet. 
Endvidere skal deltageren have kendskab til bevægeapparatets anatomi og fysiologi, til årsag, virkning og symptomer for de typiske skader der berører bevægeapparatet hos tilskadekomne på et skadested samt hvordan komplikationer i forbindelse med skader på bevægeapparatet minimeres.

Indhold:
 - Forstuvninger
 - ledskred
 - Brud
 - RICE-princippet
 - Fikseringsmateriale
 - Orientering om eventuelle ændringer og fornyelser på det førstehjælpsmæssige område
 - Gennemgang af emner efter kursisternes ønsker

Ad. 9: Brandhusøvelse med overtryksventilation. FBUDD lektion 41.

Mål-1: Brandmanden skal kunne klargøre og anvende trykluftapparat samt anvende den indlærte røgdykkerteknik ved nedennævnte øvelser:
 - gennemføre ventilation ved hjælp af overtryksventilator i en brændende bygning
 - foretage sektionsvis ventilation.

Indhold-1:
 - Opstilling og drift af overtryksventilator
 - Kontrolleret offensiv brug af overtryksventilator
 - Sektionsvis ventilation
 - Eftersøgning og slukning

Varmeprøven må kun gennemføres med brandmandskab, der har gennemført "Funktionsuddannelse, BRAND", (tidligere benævnt "Brandmandskursus"), eller på anden måde er uddannede som røgdykkere.

Brandmandskab, der alene har "Grunduddannelse, BRAND", skal deltage i anden praktisk øvelse, der svarer til deres uddannelsestrin.

Kommentar/forslag (JER): Øvelse 12, mål-2 er typisk noget, der kan tages op ifbm. røgdykning - denne del kunne tages med i denne røgdykkerøvelse. 

Ad. 10: Fastklemte og indespærrede i transportmidler. FBUDD lektion 51 a.

Mål-1: Brandmanden skal sammen med en makker kunne indgå på alle pladser i redningsarbejdet ved frigørelse af fastklemte i transportmidler. 
- kan foretage sikring af køretøjet, så ulykken ikke udvikler sig yderligere. 
- kan stabilisere køretøjet. 
- kan skabe adgang til batteri og afbryde for strømmen. 
- kan foretage afspærring af skadestedet. 
- kan oprette depoter (materiel, mandskab og affald). 
- kan skabe adgang til førstehjælper og ambulance-/lægepersonel. 
- kan skabe arbejdsrum til førstehjælper og ambulance-/lægepersonel. 
- kan frigøre fastklemte personer. 

Indhold-1: 
- Sikring og stabilisering af køretøjet 
- Skabe adgang 
- Afspærring 
- Oprette depoter 
- Skabe arbejdsrum 
- Frigøre fastklemte

Kommentar/forslag (JER): Få fat i et bilvrag og bed folk bruge det værktøj, der er på bilen. Situationen kunne være en person, med fastklemt fod, som det er nødvendigt at få ud hurtigere end frigørelsesværktøjet når frem...

Ad. 11: Automobilsprøjtens aggregater. FBUDD lektion 17.

Mål-1: Brandmanden skal kunne anvende lokalt indkøbte aggregater, som er placeret på automobilsprøjten.

Indhold-1: Lokalt indkøbt materiel eksempelvis:
 - Hydraulisk værktøj
 - Hydraulikpumpe til ovennævnte
 - Generator
 - Overtryksventilator.

I forbindelse med øvelsen øves dobbelt halvstik og pælestik

Ad. 12: Anvende skumrør og Kroppens varmeregulering og væskebehov. FBUDD lektion 6 og 28.

Mål-1: Brandmanden skal sammen kunne:
 - anvende tungt- og mellemskumrør til henholdsvis slukning af væskebrand og afdækning af brandfarlige væskeoverflader samt truede objekter.

Indhold-1: Demonstration af skumudstyr:
 - Tilblander - Z2 og/eller Z4
 - Skumrørstyper
 - Tung- og mellemskum

Mål-2: Brandmanden skal have kendskab til kroppens varmeregulering og væskebalancens betydning for deltagerens ydeevne og sikkerhed.

Indhold-2:
 - varmeregulering
 - væskebalance
 - væsketab i forhold til arbejdsevnen
 - væskebehov
 - behov for hvile
 - arbejdsperioder
 - symptomer på dehydrering

Kommentar/forslag (JER): Mål-2 er typisk noget, der kan tages op ifbm. røgdykning - enten kunne øvelsen indeholde røgdykning eller denne del kunne placeres i en røgdykkerøvelse.