Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i funktionsområde INDSATS i 2006

For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af "Funktionsuddannelse, INDSATS". Fagplaner for øvelserne fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5b, hvor uddannelsens mål og indhold er beskrevet. Faginstruktøren planlægger uddannelsen ud fra fagplanerne og de lokale forhold og sørger for gennemførelse af øvelserne.

Øvelse nr.   1: Sikring ved arbejde i højder og på skrå flader.                       (Anvender delvist udstyr vi ikke har)
Øvelse nr.   2: Taktisk brandventilation.                                                            (Anvender delvist udstyr vi ikke har)
Øvelse nr.   3: Opsamlingsmateriel.
Øvelse nr.   4: Farlige stoffer på landjorden.
Øvelse nr.   5: Kemikaliedykker - materielkendskab.                                     (Anvender delvist udstyr vi ikke har)
Øvelse nr.   6: Kemikaliedykker - øvelse.                                                         (Anvender delvist udstyr vi ikke har)
Øvelse nr.   7: Fastklemte og indespærrede i transportmidler.                     (Anvender delvist udstyr vi ikke har)
Øvelse nr.   8: Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg - teori.
Øvelse nr.   9: Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg - øvelse.
Øvelse nr. 10: Vedligeholdelseskursus i "Håndtering af tilskadekomne".
Øvelse nr. 11: Røgdykkerøvelse VIII.
Øvelse nr. 12: Lokalt tilrettelagt øvelse.

Hver øvelse er beregnet til at skulle vare 2 timer, og øvelserne skal fordeles jævnt over hele året.

Bemærk: Øvelse nr. ekstra til HVER øvelse: Træning af radiobrug. Se nederst på denne side.

BEMÆRK: På stationen har vi små video-sekvenser, præsentationer og andet materiale der kan bruges til hver lektion - kontakt bestyrelsen.

Se øvelserne nedenfor:

Ad. 1: Sikring ved arbejde i højder og på skrå flader. FBUDD lektion 25.

Mål-1: Brandmanden skal kunne:
- Foretage brugerkontrol før anvendelse af faldsikringsudstyr.
- Anvende faldsikringsudstyret under løsning af praktiske opgaver.
- Forklare formål, brugerkontrol, klargøring, tilpasning, anvendelse mv. af faldsikringsudstyret.

Indhold-1:
- Udstyrets formål.
- Gennemgang af udstyr.
- Brugerkontrol.
- Klargøring.
- Tilpasning af sele.
- Ankerpunkt.
- Muligheder for anvendelse.
- Vedligeholdelse.
- Sammenpakning.
- Praktisk instruktionsøvelse.

Ad. 2: Taktisk brandventilation. FBUDD lektion 40.

Mål-1: Brandmanden skal have kendskab til:
- Formål med taktisk brandventilation.
- Opdeling af ventilation.
- Regler for anvendelse af overtryksventilator.
- Sikkerhedsregler ved anvendelse af overtryksventilator.

Indhold-1:
- Formålet med ventilation
- Naturlig ventilation
- Mekanisk ventilation
- Sektionsvis ventilation
- Sikkerhed
- Demonstration af overtryksventilator
- Oprydning

Ad. 3: Opsamlingsmateriel. FBUDD lektion 46.

Mål-1: Brandmanden skal kunne anvende:
- Absorberingsmidler.
- Håndværktøj.
- Mekaniske opsamlingsmidler.

Indhold-1:
- Absorberingsmidler
- Håndværktøj
- Mekaniske opsamlingsmidler

Ad. 4: Farlige stoffer på landjorden. FBUDD lektion 47.

Mål-1: Brandmanden skal kunne:
- Foretage inddæmning af farlige stoffer på landjorden.
- Foretage opsamling af farlige stoffer på landjorden.
- Have kendskab til jordbundsforhold.

Indhold-1:
- Nedsivning
- Inddæmning
- Opsamling

Ad. 5: Kemikaliedykker - materielkendskab. FBUDD lektion 48 a.

Mål-1: Brandmanden skal kunne:
- Påtage beskyttelsespåklædning.
- Sammenkoble trykluftsapparat og kemikalieindsatsdragt.
- Montere og anvende røgdykkerradio.
- Kunne bevæge sig og arbejde i kemikalieindsatsdragt.
- Have kendskab til kemikalieindsatsdragtens anvendelsesområde.

Indhold-1:
- Anvendelsesområder for kemikaliedragt
- Beskyttelsespåklædning
- Trykluftsapparat
- Radio
- Simpel øvelse

Ad. 6: Kemikaliedykker - øvelse. FBUDD lektion 48 b.

Mål-1: Brandmanden skal kunne:
- Påtage beskyttelsespåklædning
- Hindre udstrømning af farlige stoffer fra beholder tank el. lign
- Tætning af beholder, tank el. lign
- Opsamling af farlige stoffer
- Foretage afmærkning af urent område
- Fortage indre afspærring
- Oprette rensepunkt for personel og materiel

Indhold-1:
- Virke som kemikaliedykker
- Hindre udstrømning
- Opsamle
- Afmærkning
- Afspærring
- Rensepunkt

Ad. 7: Fastklemte og indespærrede i transportmidler. FBUDD lektion 51 b.

Mål-1: Brandmanden skal sammen med en makker kunne indgå på alle pladser i redningsarbejdet ved frigørelse af fastklemte i transportmidler:
- Kunne foretage sikring af køretøjet, så ulykken ikke udvikler sig yderligere.
- Kunne stabilisere køretøjet.
- Kunne skabe adgang til batteri og afbryde for strømmen.
- Kunne foretage afspærring af skadestedet.
- Kunne oprette depoter (materiel, mandskab og affald).
- Kunne skabe adgang til førstehjælper og ambulance-/lægepersonel.
- Kunne skabe arbejdsrum til førstehjælper og ambulance-/lægepersonel.
- Kunne frigøre fastklemte personer. - Kunne fortage taktiske klip.
- Kunne forstå begrebet "den gyldne time"
- Kunne foretage akut frigørelse

Indhold-1:
- Sikring og stabilisering af køretøjet
- Skabe adgang
- Afspærring
- Oprette depoter
- Skabe arbejdsrum
- Frigøre fastklemte
- Akut frigørelse

Ad. 8: Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg. FBUDD lektion 52 a.

Mål-1: Brandmanden skal, under indsatslignende forhold og i samarbejde med andre, kunne:
- Redegøre for opbygningen af de 5 stadier.
- Foretage afsøgning i bygninger.
- Sikre bygninger mod yderligere sammenstyrtninger vha. improviserede afstivninger, afstivningsspindler og afstivningsmateriel.
- Skabe adgang til tilskadekomne ved gennembrydning af mure og etageadskillelser.

Indhold:
- De 5 stadier
- Båreholdets materiel
- Afsøgning
- Mur- og etagegennembrydning
- Fritliggende, let- og svært tilgængelige
- Skrå- og søjleafstivning.

Ad. 9: Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg. FBUDD lektion 52 b

Mål-1: Brandmanden skal, under indsatslignende forhold og i samarbejde med andre, kunne:
- Bringe tilskadekomne ned fra etager uden brug af etablerede adgangsveje.
- Anvende nedfirringer
- Have forståelse af samarbejdet på skadestedet.
- Anvise sikker adgangsvej for behandlerpersonel.

Indhold-1:
- Skrå og lodret nedfirring
- Udligger
- Slidskning
- Vippestige
- Sikkerhed på skadestedet.

Ad. 10: Vedligeholdelseskursus i Håndtering af tilskadekomne. Jævnfør plan for "Håndtering af tilskadekomne" lektion 2.

Mål-1: Brandmanden skal kunne håndtere den tilskadekomne ud fra dennes skader og ulykkessituationen på indsatsstedet samt selvstændigt kunne gennemføre målrettet undersøgelse af den tilskadekomne med henblik på erkendelse af de væsentligste læsioner.
Endvidere skal deltageren under hensyntagen til ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand og udviklingen i denne skader - efter en undersøgelse af den tilskadekomne demonstrerer flytning og nødflytning jf. principperne herfor.

Indhold:
- De forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand i såvel positiv som negativ retning.
- De forhold, der kan have betydning for udviklingen i den tilskadekomnes skader i såvel positiv som negativ retning.
- De generelle principper for undersøgelse af den tilskadekomne samt nævner rækkefølgen i undersøgelsesproceduren.
- De generelle principper for stabilisering og beskyttelse af den tilskadekomne, herunder hvem der foretager stabilisering af hoved og kropstamme samt risikofaktorer ved kulde/varmepåvirkning.
- De generelle principper for flytning af tilskadekomne, samt hvornår/på hvilket tidspunkt i indsatsarbejdet flytning er tilrådeligt og hvordan det skal foregå.
- De generelle principper for nødflytning af tilskadekomne, samt hvornår nødflytning er tilrådeligt og hvordan det skal foregå.
- Hvori består hensigtsmæssig psykisk adfærd overfor tilskadekomne.

Ad. 11: Røgdykkerøvelse VIII. FBUDD lektion 39.

Mål-1: Brandmanden skal kunne anvende strålerøret i følgende situationer:
- i forbindelse med temperaturkontrol
- køling af røggasser i 45°
- Indirekte slukning
- Direkte slukning
- Vandgivning i brandens undertryksside
- "Svirp" eller fejning med strålerøret

Indhold-1: Repetition og træning af:
- temperatur-kontrol
- Pensling/røggaskøling
- undertryks-slukning
- Vurdering af kastelængde i forbindelse med de forskellige strålerørstyper
- Gennemgang af sikkerhedsbestemmelser.
- Gennemførelse af kold øvelse samt gennemførelse af varm øvelse, herunder også demonstration af nedadgående nulplan.

Ad. 12: Lokalt tilrettelagt øvelse.

Øvelsen fastlægges og gennemføres efter den uddannelsesansvarliges bestemmelse.

Det anbefales at gennemføre denne øvelse sammen med et redningsberedskab fra nabokommunen eller Beredskabskorpset.

Ad. Ekstra: Radioøvelse - kommandopost

Du er nu indsatsleder og modtager beskeder fra 3 forskellige hold. 

Du bruger korrekt radioprocedure (det er mindre vigtigt om det er indsatsmæssigt korrekt), og giver holdene svar på de evt. spørgsmål eller rekvisitioner de måtte komme med.

Én skal overvåge øvelsen og høre med på kanalen, og lave en evaluering bagefter med udgangspunkt i "Radiokommunikation på skadestedet".

Ad. Ekstra: Radioøvelse - Brand i lejlighed/hus

Der er en brand i en lejlighed/hus. Det er brand opstået i et køkken, hvor der er gået brand i en frituregryde. Branden har udviklet sig.

I skal nu forestille jer, at I ankommer til skadestedet uden holdleder. Det er jeres opgave at kommunikere med ISL, som endnu ikke er ankommet, da bilen er gået i stykker.

Brug korrekt radioprocedure (det er mindre vigtigt om det er indsatsmæssigt korrekt)

Én skal overvåge øvelsen og høre med på kanalen, og lave en evaluering bagefter med udgangspunkt i "Radiokommunikation på skadestedet".

Ad. Ekstra: Radioøvelse - Færdselsuheld med forurening

Der er sket et færdselsuheld, hvor 2 biler er kørt frontalt sammen. Brandværnets opgave er dels at afspærre strækningen, og hjælpe med en forureningsopgave da der flyder diverse væsker ud af bilen.

Du skal forestille dig at stå i situationen og du er Holdleder.

Indsatslederen er desværre ikke kommet endnu, så du starter med at kalde ISL op, og fortæller hvad der er sket. Få på den måde kommunikationen igang.  

Brug korrekt radioprocedure (det er mindre vigtigt om det er indsatsmæssigt korrekt)

Én skal overvåge øvelsen og høre med på kanalen, og lave en evaluering bagefter med udgangspunkt i "Radiokommunikation på skadestedet".

 

Ad. Ekstra: Radioøvelse - Tilskadekommen

I forbindelse med røgdykkerøvelse eller lignende, hvor der kan være en skadet person, laves følgende:

I står lige udenfor et hus hvor røgdykkerne netop er kommet med en person, som har pådraget sig et brækket ben og brandsår på den ene arm. Jeres indsatsleder er ikke på stedet, da det også brænder et andet sted i byen.

Du er holdleder og skal kommunikere med ISL, således at han hele tiden ved hvad der sker.

Brug korrekt radioprocedure (det er mindre vigtigt om det er indsatsmæssigt korrekt)

Én skal overvåge øvelsen og høre med på kanalen, og lave en evaluering bagefter med udgangspunkt i "Radiokommunikation på skadestedet".

 

Ad. Ekstra: Radioøvelse - Røgdykker

Øv korrekt brug af radio, som en del af eftersøgning i lokale for personer.

Der skal enten være tæt røg i lokalet eller maskerne skal blændes, for at brugen af radioen er realistisk.

Én skal overvåge øvelsen og høre med på røgdykkerkanalen, og lave en evaluering bagefter med udgangspunkt i "Radiokommunikation på skadestedet".