Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i funktionsområde INDSATS i 2008

For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af "Funktionsuddannelse, INDSATS". Fagplaner for øvelserne fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5b, hvor uddannelsens mål og indhold er beskrevet. Faginstruktøren planlægger uddannelsen ud fra fagplanerne og de lokale forhold og sørger for gennemførelse af øvelserne.

Bemærkninger:
Øvelse nr. 3 er udeladt, da Ullerup frivillige brandværn ikke råder over redningsmateriel. Til erstatning for denne øvelse er der indlagt ekstra frigørelsesøvelser, da vi forventer at få frigørelsesværktøj i 2009.

Til lektionerne i håndtering af tilskadekomne bestilles en ekstern underviser. (øvelse nr. 6 & 7)
Til lektionerne i frigørelse bestilles frigørelsesmateriel i Sønderborg og bilerne der skal klippes i bestilles efter nærmere aftale. (øvelse 5Ca og b)
Til "lørdagsøvelsen" bestilles separat og indhentes tilbud.

Til jording af køreledninger er følgende tilmelding sendt til banestyrelsen:

  Fredag d. 18. jan. Lørdag d. 19. jan.
Asmus Madsen   x
Bjarne Laue Petersen x  
Benny Pedersen x  
Bruno Bo Bonde x  
Carsten Thue Frandsen x  
Erling Christensen   x
Ernst H. Struckmann x  
Finn Andersen   x
Gunnar Meier x  
Helge Matthiesen x  
Henning Petersen x  
Henning Schmidt x  
Henrik Linden   x
Henrik Ohlsen   x
Jan Erik Rasmussen    
Jan Mulvad   x
Jørgen Rasmussen x  
Jørn Mathiesen x  
Kurt S. Frederichsen   x
Lars C. B. Krieg x  
Lars Lorenzen x  
Morten Lind x  
Ole Christensen x  
Robert Johannsen   x
Søren Jessen x  
Søren Kring x  
Svend Ove Edemann   x
Tom M. M. Johannsen x  
Torben Bo Kristensen x  
Viggo Stollig   x

 

 

Øvelse 1:
Indgå på alle pladser ved B/C udlægning med udvendig ophaling, en skumudlægning og en B/C udlægning med 2. og 3. rør

Mål:
Brandmanden skal kunne:

- udlægge B- og C-slangen på kommandoen: "Fra sprøjten B- og C- slangen ud" og foretage ophaling af slanger i etage
- udlægge B- og C-slangen med 1., 2., og 3. rør på kommandoen: "Fra sprøjten B/C slangen ud"
- udskiftning af slange
- forlængelse af angrebet
- udlægge skumslangen på kommandoen: "Fra sprøjten skumslangen ud"
- have forståelse for skumrørets og skumtilblanderens virkemåde

Indhold:

- 1'eren, 2'eren, 3'eren og 4'erens materiel og opgaver ved en B/C udlægning
- 1'eren, 2'eren, 3'eren og 4'erens materiel og opgaver ved en skumudlægning
- Evaluering

 

Øvelse 2:
Øvelse med Kemikaliedykning og personelrensepunkt.

Mål:
Indsatslederen foretager sig en situationsbedømmelse.
På baggrund af denne og opslag Kemikalieindsatskortene - beslutte indsatslederen sig for indsatsen overfor dette stof.
Indsatslederen giver sin holdleder en befaling.

Holdlederen skal:

- foretage sig en situationsbedømmelse
- give mandskabet en ordre/befaling

Brandmanden skal:

- redde evt. tilskadekomne
- oprettelsen af et rensepunkt samt renseproceduren for kemikalie røgdykkerene

Brandmanden skal:

- Med en hjælper kunne iklæde sig en kemikalieindsatsdragt
- I samarbejde med andre kunne oprette og betjene et rensepunkt

Indhold:

- Forholdene omkring kemikalieindsatsdragten herunder også hvorfor indsatstiden i den forkortes
- Oprettelsen af et rensepunkt
- Grænserne direkte kontakt, indre og ydre afspærring
- Renseproceduren for kemikalierøgdykkerne
- Evaluering

 

Øvelse 4:
Røgdykkerøvelse X - en røgdykkerøvelse hvori der indgår særlige farer eksempelvis trykflasker

Øvelsen fastlægges og gennemføres efter den uddannelsesansvarliges bestemmelse.

Mål:
Indsatslederen skal foretage sig en situationsbedømmelse med fokus på de særlige farer der eksisterer på dette brandsted.

Brandmanden skal efter ordre fra holdlederen:

- Klargøre materiel til indsats
- Reagere overfor de særlige farer som er tilstede på brandstedet

Indhold:

- Afspærring
- Sikkerhed
- Trykflasker, højspændingselektricitet, radioaktivitet og sammenstyrtningsfare
- Slangeudlægninger
- Pakning og klargøring af materiel
- Evaluering

 

Øvelse 5: A.
Indsatsøvelse II - en øvelse med særlig fokus brandbekæmpelsen ved gårdbrande, huse med stråtag samt bygninger med dyrehold (røgdykning, slukningsteknik, bygningskonstruktionernes holdbarhed, sikkerhed mm)

Øvelsen fastlægges og gennemføres efter den uddannelsesansvarliges bestemmelse.

Mål:
Indsatslederen skal foretage sig en situationsbedømmelse med fokus på de særlige farer der eksisterer på dette brandsted.

Brandmanden skal efter ordre fra holdlederen:

- Klargøre materiel til indsats
- Reagere overfor de særlige farer som er tilstede på brandstedet

Indhold:

- Afspærring
- Sikkerhed
- Sammenstyrtningsfare
- Komplikationer ved redning af dyr
- Slangeudlægninger
- Pakning og klargøring af materiel
- Evaluering

Øvelse 5: C.
Indgå på alle pladser ved frigørelse af en fastklemt fra et køretøj - holdlederens og sundhedspersonalets opgaver drages også med ind i øvelsen

(Denne øvelse tænkes udført på et eller flere køretøjer med en eller flere tilskadekomne som er trafikskadet og er placerede på en sådan måde at indsatsen besværliggøres - bilen ligger eksempelvis på taget eller på siden)

Mål:
Holdlederen skal i samarbejde med sikkerhedsmanden og evt. sundhedspersonale foretage sig en situationsbedømmelse. Der skal særligt fokuseres på stabilisering af køretøjet samt andre farer ifm frigørelsesarbejdet. Holdlederen giver en befaling til mandskabet.

Brandmanden skal efter ordre fra holdlederen udfri de tilstedeværende tilskadekomne.

Indhold:

- Situationsbedømmelse
- Materiel-, mandskab og skrotdepot
- Stabilisering af køretøjet
- Kontrollerede frigørelse
- Håndtering af tilskadekomne
- Sikkerhed
- Evaluering

 

(Øvelse 6 og 7 gennemføres jævnfør plan for Håndtering af tilskadekomne)

Øvelse 6:
Tekniske hjælpemidler i relation til tilstands-konstatering, monitorering og ydelse af førstehjælp. Forbrændinger, ætsninger og el-skader

(Lektion 5 og 8 i Håndtering af tilskadekomne)

Mål:
(For lektion 5) Deltageren skal være orienteret om hjertestarter, defibrillering og pulsoxymeter som hjælpemidler i relation til tilstandskonstatering, monitorering og ydelsen af førstehjælp. Endvidere skal deltageren være orienteret om andre tekniske hjælpemidler til tilstandskonstatering, monitorering og/eller ydelse af førstehjælp som beredskabet eller beredskabets daglige samarbejdspartnere råder over.

(For lektion 8) Deltageren skal - med baggrund i ulykkessituationen og den tilskadekomnes tilstand - kunne yde situationsbestemt og målrettet førstehjælp til tilskadekomne med akut opståede skader som følge af forbrændinger, ætsninger, el-skader samt hvilke komplikationer der kan opstå. Endvidere skal deltageren have kendskab til anatomi og fysiologi i forhold til forbrændinger og ætsninger, til årsag, virkning og symptomer for de typiske skader som følge af forbrændinger eller ætsninger hos tilskadekomne på et skadested.

Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med baggrund i ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand og udviklingen i dennes skader samt efter en undersøgelse af den tilskadekomne:

- Kan konstatere ætsninger og deres udbredelse.
- Kan konstatere forbrændinger og deres udbredelse samt dybde.
- Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til forbrændinger.
- Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til ætsninger.
- Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til el-skader.
- Er bevidst om muligheden for underafkøling ved koldtvandsbehandling og tager højde for dette.

Samt nævner:

- Virkemåden af forbrændinger, ætsninger og el-skader.
- Forhold der har betydning i forhold til den tilskadekomne og forbrændingers, ætsningers og el-skaders virkning på denne.
- De typiske skader som følge af forbrændinger, ætsninger og el-skader deres symptomer.

 

Øvelse 7:
Skader på blodkreds-løbet og blodcirkulationen samt førstehjælp.

(Lektion 6 i Håndtering af tilskadekomne)

Mål:
Deltageren skal - med baggrund i ulykkessituationen og den tilskadekomnes tilstand - kunne yde situationsbestemt og målrettet førstehjælp til tilskadekomne med akut opståede skader på blodkredsløbet og/eller skader der har indflydelse på den tilskadekomnes blodcirkulation.

Endvidere skal deltageren have kendskab til blodkredsløbets anatomi og fysiologi, til årsag, virkning og symptomer for de typiske skader der berører blodkredsløbet og/eller blodcirkulationen hos tilskadekomne på et skadested.

Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med baggrund i ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand og udviklingen i dennes skader samt efter en undersøgelse af den tilskadekomne:

- Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til større blødninger fra blodårer ved om muligt at anlægge fast og eventuelt trykforbinding
- Om muligt minimerer shock ved at standse blødninger, lægge den tilskadekomne ned, støtte/hæve det beskadigede område, beskytte mod klima og tale beroligende til den tilskadekomne.
- Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til skader i maveregionen.
- Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til skader på hjertet.

Samt nævner:

- Opbygningen og virkemåden af blodkredsløbet.
- Placering og funktion af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen.
- De typiske skader på blodkredsløbet og de typiske skader, der kan have indflydelse på blodcirkulationen samt deres symptomer.
- At shock er et blodtryksfald, der skyldes faldende blodmængde eller udvidelse af kredsløbet.
- De forskellige former for shock samt stadierne i et blødningsshock.

 

Øvelse 8:
Lokalt tilrettelagt øvelse

 

Øvelse 9:
Lokalt tilrettelagt øvelse

 

Øvelse 10: A.
Indsatsøvelse III - en brandindsats med fokus på offensiv brug af overtryksventilator

Mål:
Holdlederen skal:

- Vurdere placeringen af fraluftsåbningen
- I tæt samarbejde med et røgdykkerhold, styre tilførelsen af overtryksluft i bygningen

Brandmanden skal have forståelse for at:

- Brandventilation opdeles i naturlig og mekanisk ventilation
- Brandventilation forbedrer arbejdsforholdene for brandmanden
- Offensiv brug af overtryksventilation er når overtrykstrykventilatoren indsættes sammen med første røgdykkerhold
- Indsatstaktikken ved brug af overtryksventilatoren på et brandsted
- Etablering af til- og fraluftsåbninger
- Fordele og ulemper ved offensiv brug af overtryksventilator

Brandmanden skal:

- Klargøre, opstille og betjene overtryksventilatoren
- Røgdykke

Indhold:

- Naturlig brandventilation: Termisk og aerodynamisk
- Mekanisk brandventilation: Overtryk og undertryk
- Klargøring, opstilling og betjening af overtryksventilator
- Øvelse med varme og røg
- Evaluering

 

Øvelse 11: B.
Indsatsøvelse VI - en øvelse med et mindre kemikalie spild og opstilling af et rensepunkt for kemikalierøgdykkerne med det materiel som redningsberedskabet har til rådighed

Mål:
Indsatslederen foretager sig en situationsbedømmelse. På baggrund af denne og opslag Kemikalieindsatskortene - beslutte indsatslederen sig for indsatsen overfor dette stof. Indsatslederen giver sin holdleder en befaling.

Holdlederen skal:

- foretage sig en situationsbedømmelse
- give mandskabet en ordre/befaling

Brandmanden skal:

- Med en hjælper kunne iklæde sig en kemikalieindsatsdragt
- Afspær området
- I samarbejde med andre kunne oprette og betjene et rensepunkt
- Have forståelse for renseproceduren
- Have forståelse for hvorledes der gives materiel til kemikalierøgdykkerne
- Have forståelse for fareområdet område samt område med direkte kontakt
- Have forståelse for placering af indre og ydre afspærring

Indhold:

- Forholdene omkring kemikalierøgdykning
- Afspærring
- Oprettelsen af et rensepunkt
- Grænsen direkte kontakt og fareområdet
- Område med direkte kontakt
- Procedure for overførelse af materiel fra område med direkte kontakt til fareområde samt retur
- Renseproceduren for kemikalierøgdykkerne
- Evaluering