Medlemsinfo
 - Kun medlemmer
 - Specielle Risici
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
14.12.14

Specielle Risici

Grill og åben ild

En mere jordnær risiko - men nok noget mange af os og dem vi kender, kommer ud for. 

Du kan først se en pjece fra XL Byg om grill, som giver et godt overblik over risici og hvad du kan gøre.

Sikker brug af grill  
kilde

Beredskabsstyrelsen har i 2012 udgivet hele 2 forskellige pjecer om regler og retningslinjer ved brug af grill og åben ild:

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke

 

Kræft

I 2012 blev der konstateret en overrepræsentation af kræft hos visse grupper af brandfolk, specielt de specialstyrker der er i indsats meget ofte.

Det gjorde at en nærmere undersøgelse blev sat i gang, som resulterede i en folder udgivet i 2013.

Se folderen her.

 

Miltbrand

I 2001 dukkede en ny risiko op, hvor brandværnet kan blive tilkaldt for at fjerne formodentlig farlige bakterterier, der kan fremkalde miltbrand.

I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen udsendt instrukser. Nedenfor er instrukserne vist. De er fra 2001 og kan være opdateret siden.

 

Håndtering af trussel om miltbrand - Sundhedsstyrelsens instruks af 25. oktober 2001

Sundhedsstyrelsen ønsker med denne skrivelse at indskærpe, at vejledningen af 18. oktober 2001 "Instruks for håndtering af mulig miltbrand eksponering" gælder for det aktuelle trusselsbillede: miltbrandsporer (pulver) i forbindelse med postforsendelser.

Truslen om miltbrand har hele tiden været relateret til postforsendelser og udslip af pulver i forbindelse hermed og ikke til pulver, der findes i anden sammenhæng. Miltbrand i forbindelse med postforsendelser har indtil videre kun været et problem i USA. Det vurderes fortsat, at risikoen for miltbrand i Danmark er meget lille.

I den forløbne uge har beredskabet adskillige gange været aktiveret i forbindelse med fund af pulver uden relation til postforsendelser. Sundhedsstyrelsen finder, at en sådan praksis er unødvendig og bør ophøre, idet den ikke baserer sig på det aktuelle trusselsbillede.

Det kan oplyses, at en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen arbejder på at tilpasse beredskabet til et niveau, der passer til det aktuelle trusselsbillede. En revideret instruks vil blive udsendt i næste uge. I arbejdsgruppen deltager repræsentanter for politiet, det statslige og kommunale redningsberedskab, Falcks Redningskorps, Statens Serum Institut, Embedslægeinstitutionen for København og Frederiksberg Kommuner og fremover også Postvæsenet.

 

INSTRUKS FOR HÅNDTERING AF MULIG MILTBRAND EKSPONERING - 18.10.01

Formålet med disse retningslinjer er at vejlede lokale myndigheder i at håndtere situationer, hvor personer eller institutioner har modtaget breve, pakker eller lignende af mistænkelig karakter eller med mistænkeligt indhold.

Instruksen er udarbejdet i samarbejde med Statens Serum Institut, Beredskabsstyrelsen og Politiet. Instruksen afløser instruks af 15.10.2001.

I. RÅDGIVNING AF BEFOLKNINGEN

BEVAR ROEN 

Selvom et brev indeholder miltbrandbakterier, er risikoen for smitte ringe, og miltbrand smitter ikke mellem mennesker. Endvidere kan miltbrand effektivt forebygges med antibiotika, hvis behandlingen iværksættes tilstrækkeligt tidligt.

UÅBNET MISTÆNKELIGT BREV ELLER PAKKE

 1. Læg forsigtigt brevet/pakken på et bord uden at ryste det 
 2. Anbring brevet/pakken i en plastpose eller tilsvarende for at forhindre lækage af eventuelt indhold 
 3. Ved mangel på plastpose eller lignede bør brevet eller pakken tildækkes med hvad der er for hånden (tøj, papir, papirkurv). Fjern ikke tildækningen 
 4. Få alle tilstedeværende personer ud af lokalet og afluk lokalet 
 5. Vask hænderne grundigt med sæbe og vand for at hindre spredning til ansigtet
 6. Tilkald det lokale politi og oplys
hvem du er 
hvor du ringer fra 
hvad det drejer sig om 
hvor mange personer, der er involveret 
 1. Afvent politiets/redningsmandskabets ankomst
 2. Følg politiets/redningsmandskabets instruktioner 
 3. Alle personer, der har været i lokalet, hvor det mistænkelige brev/pakke er fundet, registreres ved politiets foranstaltning med navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. De skal blive på stedet og afvente politiets instrukser 

ÅBNET BREV/PAKKE INDEHOLDENDE PULVER, SOM DRYSSER UD I OMGIVELSERNE

 1. Forsøg ikke at fjerne pulveret 
 2. Tildæk pulver/brev/pakke med hvad der er for hånden (tøj, papir, papirkurv). Fjern ikke tildækningen 
 3. Få alle tilstedeværende personer ud af lokalet og afluk dette. 
 4. Hvis der er ventilationsanlæg i lokalet, skal dette afbrydes Vask hænderne grundigt med sæbe og vand for at hindre spredning til ansigtet 
 5. Tilkald det lokale politi og oplys
hvem du er 
hvor du ringer fra 
hvad det drejer sig om 
hvor mange personer, der er involveret 
 1. Affør dig forurenet tøj så hurtigt som muligt og læg det i en plastpose eller lignende, der kan lukkes lufttæt. Posen deponeres indtil prøvesvar foreligger 
 2. Tag hurtigst muligt et brusebad. Brug sæbe og vask også behårede dele af kroppen. Brug ikke desinficerende midler på huden 
 3. Afvent i øvrigt politiets/redningsmandskabets ankomst og følg deres instruktioner. 
 4. Alle personer, der har været i lokalet, hvor det mistænkelige brev/pakke er fundet, registreres ved politiets foranstaltning med navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. De skal blive på stedet og afvente politiets instrukser.

 

II. RÅDGIVNING TIL DE LOKALE MYNDIGHEDER

UÅBNET BREV, DER FINDES MISTÆNKELIGT, MEN UDEN DER ER FUNDET MISTÆNKELIGT PULVER

 1. Tilkald det lokale politi. Den videre disponering foretages i samråd mellem politi og embedslæge. Politiet vil validere mistanken, og undersøgelse af brevet på Statens Serum Institut finder kun sted, når politiet finder det relevant. 
 2. Et uåbnet brev vurderes ikke at være umiddelbart smittefarligt. 

ÅBNET BREV INDEHOLDENDE MISTÆNKELIGT PULVER ELLER MISTÆNKELIGT PULVER FUNDET PÅ EN LOKALITET

1. BEREDSKABET

 1. Redningsberedskabet har det fornødne udstyr 
  Såfremt det lokale beredskab har det fornødne udstyr, opsamler dette beredskab kuverten eller prøve af pulver 
  Ved opsamling af kuvert eller prøvetagning skal prøvetager være iført kemikalieindsatsdragt med fuld åndedrætsbeskyttelse 
  Prøvetager tager forsigtig kuverten eller en prøve af pulveret, der lægges i
  to hver for sig aflukkede plastposer. Den yderste bør være af særlig
  stærk plastik
  Poserne sendes ved politiets foranstaltning til Klinisk Mikrobiologisk
  Afdeling, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S
  Kemikalieindsatsdragten og anvendt udstyr desinficeres efter brug med klorholdig væske ved anvendelse af en lavtryksspray og spules derefter
  med rigelige mængder vand. Herefter kan dragt og udstyr anvendes igen 
  Resterne af skyllevandet kan ledes til kloak, ligesom det udskyllede
  badevand fra rensningen af muligt eksponerede må gå i kloakken 

   

 2. Redningsberedskabet har ikke det fornødne udstyr 
  Vurderer det lokale beredskab, at de ikke har det nødvendige udstyr eller den fornødne ekspertise til prøveindsamling, kan Beredskabsstyrelsen tilkaldes og sikre den fornødne prøvetagning. 
  Beredskabsstyrelsen kan kontaktes via politiet eller på beredskabscentrenes alarmnummer. 
  Lokale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen vil i forbindelse med prøvetagning kunne modtage rådgivning fra Statens Serum Instituts vagthavende mikrobiolog på tlf. 32 68 36 47 eller 20 16 19 93 

   

 3. Når prøveudtagningen er afsluttet, aflukkes lokalet igen. Lokalet skal forblive forsvarligt aflukket, indtil det diagnostiske analyseresultat foreligger. Såfremt der er ventilationsanlæg i lokalet, skal det afbrydes. 
 4. Transport af rensede personer kræver ikke beskyttelsesdragt for personalet

 

5. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN

Embedslægen afgrænser den relevante personkreds, der har været i berørings- eller nærkontakt med pulveret og beslutter, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. Øvrige personer registreres blot, og alle registreringer foregår ved politiets hjælp. Embedslægen rådgiver politiet om, hvilke lokaliteter der skal afspærres, indtil prøvesvar foreligger. I den nuværende situation, hvor der ikke er fundet miltbrandbakterier i Danmark eller Europa, foretages som hovedregel hverken podning eller iværksættes antibiotisk behandling. Hvis podning og antibiotisk behandling skal iværksættes, gøres dette efter aftale med Statens Serum Institut.

Ved podning anvendes:

kul- eller vatpodepind i begge næsebor (gerne samme pind) herefter i Stuart medie. Husk mærkning af prøven med personens navn og cpr-nummer og hvad, den skal undersøges for 
Prøven sendes ved politiets foranstaltning til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Statens Serum Institut. Prøven pakkes i to hver for sig aflukkede plastikposer

Ved antibiotisk behandling anvendes:

Voksen: Penicilin V (phenoxy methyl penicilin) 500.000 IE 4 gange dagligt eller doxycyklin 100 mg 2 gange dagligt eller ciprofloxacin 500 mg 2 gange dagligt.
Børn: Penicilin V eller clarithromycin. 

Statens Serum Institut skal ringe/sende resultatet af undersøgelserne til Embedslægeinstitutionen, der informerer Politiet.

III. KOMMUNIKATION MELLEM MYNDIGHEDERNE

 1. Politiet informerer embedslægeinstitutionen ved fund af mistænkelige breve/pakker/pulvere 
 2. Beredsskabsstyrelsen informerer de lokale beredskaber 
 3. Politiet informerer det øvrige redningsberedskab lokalt

 

 

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg